Nieuwe subsidieregeling

Voor evenementen en sport bestaat sinds oktober 2012 een nieuwe subsidieregeling. Binnenkort is de regeling te zien op deze website.

Op grond van deze subsidieregeling kunnen sportverenigingen en –organisaties die sportactiviteiten of sportevenementen in Assen organiseren een maximale subsidie aanvragen van € 1500,-. Ook kunnen verenigingen subsidie aanvragen voor cursussen waarmee ze sportkader opleiden en voor leden die binnen hun vereniging aangepast sporten (bijvoorbeeld G-Sporters).

Voorlopig dient uw subsidieaanvraag vergezeld te gaan van een volledige beschrijving van de activiteit (evt. plan van aanpak) met daarin de argumentatie van uw aanvraag (doelstelling/waarom doet u de activiteit, de resultaten die u van de activiteit verwacht en welke bijdrage uw activiteit levert aan het gemeentelijke beleid) en een gespecificeerde begroting.

 Let op: in uw aanvraag moet de hoogte van het subsidiebedrag dat u aanvraagt vermeld staan. Daarnaast moet uw aanvraag worden ondertekend door een bevoegd persoon/bestuurslid van uw organisatie. De aanvraag kunt u richten aan het College van B en W van de gemeente Assen, Postbus 30018,  9400 RA te Assen. Of u kunt uw aanvraag mailen naar de Front Office Subsidies.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de Front Office Subsidies, telefoon 0592-366521, of stuur een e-mail.